Yukari dicle arkeolojik arastirma ppojesi (UTARP) kenan tepe 2000 yiki calismalari raporu

Update item information
Publication Type Journal Article
School or College College of Humanities
Department History
Creator Parker, Bradley J.
Other Author Creekmore, Andrew; Moseman, Eleanor; Sasaki, Randy
Title Yukari dicle arkeolojik arastirma ppojesi (UTARP) kenan tepe 2000 yiki calismalari raporu
Date 2000-01-01
Description Bu rapor, Giineydogu Anadolu'da Diyarbakir ili iginde yer alan Kenan Tepe'nin ilk kazi mevsimi olan 2000 yih gali§malan hakkinda kisaca bilgi verme amacini ta§imaktadir. ilk kazi mevsiminin amaci yerle§menin kronolojisini, Kenan Tepe'de bulunan degi§ik donemlere ait yerle§melerin niteligi ve dogasini belirlemekti. Amacimizi, sorunlan ortaya koyarak ve olu§turdugumuz varsayimlari sinayarak bu dogrultuda be§ ile yedi yil siirmesi planlanan kazinin stratejisini saptamak olarak agiklayabiliriz. Kenan Tepe, Bismil ilgesinin yakla§ik 15 km dogusunda, Diyarbakir-Batman karayolunun hemen yakimnda, Dicle Nehri'ne dogru, Yukan Dicle Havzasi'mn geni§ vadisine bakan kiregtasi kayaliklann uzerinde yer almaktadir (§ekil 1). Kenan Tepe'deki gah§malar Temmuz 2000 yilinin ortalannda ba§layip Agustos sonunda sona ermi§tir. Bu yilki gali§malarda 2 x 25 m boyutlannda basamakli bir agma ile ba§layarak 5 x 5 m'lik on tane agma agtik, iig tane derin sondaj kazdik ve yerle§mede alti alanda iki kesit temizledik (A-F alanlan, §ekil 2).
Type Text
Publisher Middle East Technical University: TAÇDAM
First Page 613
Last Page 643
Dissertation Institution University of Utah
Language eng
Bibliographic Citation Parker, B. J., Creekmore, A., Moseman, E., & Sasaki, R. (2000). Yukari dicle arkeolojik arastirma ppojesi (UTARP) kenan tepe 2000 yiki calismalari raporu . National Geographic Society, American Philosophical Society, 613-43.
Rights Management (c)Middle East Technical University: TAÇDAM
Format Medium application/pdf
Format Extent 1,752,383 bytes
Identifier uspace,17217
ARK ark:/87278/s67m0snx
Setname ir_uspace
Date Created 2012-07-30
Date Modified 2021-05-06
ID 707792
Reference URL https://collections.lib.utah.edu/ark:/87278/s67m0snx