Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP) boztepe vuzey arastirmasi ve kazilari, talavas, tepe yontemli yuzey arastirmasi, 1999 on rapor

Publication Type Journal Article
School or College College of Humanities
Department History
Creator Parker, Bradley J.
Other Author Creekmore, Andrew; Easton, Charles
Title Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP) boztepe vuzey arastirmasi ve kazilari, talavas, tepe yontemli yuzey arastirmasi, 1999 on rapor
Date 1999-01-01
Description Boztepe sit alani, Giineydogu Anadolu'da, Diyarbakir ili, Bismil ilce merkezinin 8 km dogusunda yeralir (§ekil 1 ve 2). Bugiinkii haliyle Boztepe kiicuk ve goreceli olarak aleak bir hoyiiktiir. Bazi yerlerde kiiltiir tabakalan 4 m derinlige ula§masina kar§in, hoyiigiin on goriinumiinii cevredeki tepelerden ve kivnmli araziden ayirmak 90k gucttir. Boztepe'de arkeolojik ara§tirmalar 1999 yih Temmuz ayi ba§inda, hoyiigiin iki farkh boliimiinde, dort adet 5x5 m'lik acma ile ba§lami§tir\ Sezon sonu itiban ile bu sayi onbir acmaya ve iki sondaja yiikselmi§tir (§ekil 3). Aym zamanda, Boztepe'de ve hemen yakininda bulunan Talava§ Tepe'de geni§ caph yiizey ara§tirmasi yapilmi§tir (Bkz. §ekil 2 ve a§agisi). Burada, bu calis,malann sonuclannin bir on raporu sunulmaktadir.
Type Text
Publisher Middle East Technical University: TAÇDAM
First Page 565
Last Page 591
Dissertation Institution University of Utah
Language eng
Bibliographic Citation Parker, B. J., Creekmore, A., & Easton, C. (1999). Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP) boztepe vuzey arastirmasi ve kazilari, talavas, tepe yontemli yuzey arastirmasi, 1999 on rapor. Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilisu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 1999, 565-91.
Format Medium application/pdf (portable document)
Format Extent 1,484,743 bytes
Identifier uspace,17216
ARK ark:/87278/s68p6j8c
ID 707760
setname ir_uspace
Reference URL https://collections.lib.utah.edu/details?id=707760
Back to Search Results